STV lediganslår skolstipendier

STV lediganslår skolstipendier att sökas hösten 2017. Sista ansökningsdatumet är söndagen den  1 oktober  2017. Närmare info på vår webbplats www.stvif.fi vid http://www.stvif.fi/index.php?page=skolstipendier  där det finns länk till ansökan på nätet. Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna

Berzeliusdagarna 26-27.1.2018

Berzeliusdagarna arrangeras av Svenska kemisamfundet. Huvudsyftet är att ge gymnasieelever en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet. Till Berzeliusdagarna

Det utvidgade klassrummet

Hur ska vi gö­ra för att vå­ra ar­bets­pass och ut­fär­der  ut­an­för klass­rum­met inte ska för­bli en­sta­ka lös­ryck­ta hän­del­ser ut­an­för den egent­li­ga un­der­vis­ning­en? Fo­ku­se­rar ele­ver­na un­der ute­pas­sen mera på mat­säck­en än på lä­ran­det? I det ut­vid­ga­de klass­rum­met sker lä­ran­det i au­ten­tis­ka, verk­lig­hets­nä­ra,

Helhetsplanering i omgivningslära

Under hösten 2016 ordnar RC kursen Helhetsplanering i omgivningslära – stöd för sekvensplanering i det nya läroämnet. Kursen riktar sig till undevisande personal inom 1-6. Kursen är helt nätbaserad och be­hand­lar om­rå­den så­som lä­ran­de­mål, be­döm­ning, re­sur­ser, in­ne­håll och kom­pe­ten­ser, som du

Jag undersöker och upptäcker

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan prövade under läsåret 2014 – 2015 ut ett nytt koncept gällande fortbildning. Målgruppen för fortbildningen är klasslärare som arbetar i årskurserna 1 – 6 och som undervisar i läroämnet omgivningslära (för årskurs

Knattematte

Hur kan bar­nets ma­te­ma­tis­ka tän­kan­de stö­das i för­sko­lan och inom små­barns­pe­da­go­gi­ken? Vil­ka kopp­ling­ar har ma­te­ma­tik­om­rå­det till de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na i lä­ro­pla­nen? I kursen Knattematte får du  kon­kre­ta verk­tyg i form av le­kar, iakt­ta­gel­se­öv­ning­ar och pro­blem­lös­nings­upp­gif­ter med an­knyt­ning till ma­te­ma­tik­om­rå­det. Läs mer