Skolresurs, resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär.

Skolresurs arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv. Vi har aktiviteter för både lärare och elever/studerande. Lärarna erbjuds möjligheter att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. För elever och studerande ordnar vi bland annat klubbar, kurser och skolbesök. Skolresurs strävar efter att ha verksamhet på olika orter i Svenskfinland för att kunna verka på ett regionalt plan samt ordna program för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet.

Det nationella nätverket LUMA-center Finland är inkluderat i Skolresurs verksamhet via LUMA-center Finland: Åbo Akademi. LUMA har motsvarande målsättning som Skolresurs, men har en tydligare forskningsanknytning och är kopplat till ett universitet.

Internationellt har vi ett aktivt samarbete med Nordic ESERO och kontakter till naturvetenskapliga resurscentra i Sverige. Nordic ESERO är ett resurscenter för rymdrelaterade teman och ordnar fortbildningar för lärare, aktiviteter för skolor samt bistår med material. Nätverket ägs av ESA (European Space Agency) och huvudpart är NAROM på Andøya Space Center i Norge.

På våra hemsidor finns materialbanken med mångsidigt material till lektionerna. På hemsidorna (skolresurs.fi) och via Facebook får du information om aktuella evenemang och Skolresurs kursverksamhet. Kurserna finns även på CLL:s lärarfortbildningssida.

Ifall du vill ha information om Skolresurs verksamhet till den egna e-posten kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår personal

Strategi 2019-2022: Skolresurs strategi

Verksamhetsberättelsen för år 2020

Skolresurs tidigare verksamhetsberättelser:
RC2011, RC2012, RC2013, RC2014, RC2015, RC2016, Skolresurs2017Skolresurs2018, Skolresurs2019

Skolresurs är placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.