Läroplansgrunderna

Mål

Åk 3-4

Eleven skall
• lära sig att handla tryggt och självbevarande i sin egen närmiljö och lära sig att följa
givna regler i skolan, närmiljön och trafiken
• lära sig att göra iakttagelser med hjälp av de olika sinnena och enkla verktyg och lära
sig att beskriva, jämföra och klassificera observationerna
• lära sig att göra enkla naturvetenskapliga försök
• lära sig att presentera information om miljön och dess fenomen på olika sätt
• lära sig att använda de begrepp som används för att beskriva och förklara miljön och
därmed sammanhängande fenomen och objekt
• lära sig att värna om naturen och att inte slösa med energiresurser

Åk 5-6

Eleven skall
• lära sig att arbeta och röra sig tryggt, skydda sig själv och sin omgivning och följa
givna anvisningar
• lära sig att göra observationer och mätningar, söka information om det som skall
undersökas och bedöma informationens tillförlitlighet
• lära sig att dra slutsatser av sina observationer och mätningar och känna igen orsakssammanhang om naturfenomen och kroppars egenskaper
• lära sig att göra enkla naturvetenskapliga försök som utreder egenskaper hos fenomen,
organismer, ämnen och kroppar och sambandet mellan dessa egenskaper
• lära sig att använda fysikaliska och kemiska begrepp i beskrivningar, jämförelser och
klassificeringar av naturvetenskaplig information
• lära sig att inse det farliga i alkohol och droger.

Innehåll

Åk 3-4

Fenomen i omgivningen

• fenomen som ansluter sig till ljud och ljus, hur man skyddar hörsel och syn
• värmefenomen och värmekällor
• funktionsprinciperna för enkla anordningar och hållfastheten i olika konstruktioner
• fenomen inom magnetism och elektricitet

Olika ämnen i miljön

• ämnen och material som förekommer i vardagen, skonsam användning av dem,
återanvändning
• luftens egenskaper samt förbränning och brandsäkerhet
• vattnets egenskaper och förändringar i dess aggregationstillstånd, vattenanvändningen
och vattnets kretslopp i naturen

Åk 5-6

Energi och elektricitet

• produktion av värme, ljus och rörelse med hjälp av elektricitet, elsäkerhet
• olika sätt att producera elektricitet och värme, energiresurser

Strukturer i naturen

• jordens dragningskraft och friktion, jämvikts- och rörelsefenomen som krafter åstadkommer
• att röra sig tryggt och förebygga olyckor
• jordens och månens rörelser och olika fenomen som rörelserna ger upphov till, solsystemets strukturer och stjärnhimlen

Ämnen i omgivningen

• atmosfären och luftens sammansättning
• vattnets egenskaper och dess betydelse som lösningsmedel, undersökningar av vatten och vattenrening
• klassificering av olika ämnen i jordskorpan, olika separationsmetoder
• ursprung till, användning och återanvändning av olika ämnen och produkter i omgivningen och en trygg användning av dem
• verksamma ämnen i alkohol och droger och deras skadeverkningar

Profilen för goda kunskaper

Åk 4

Ämnen och fenomen i miljön

Eleven
• kan använda centrala begrepp och gestalta begreppsliga helheter
• kan använda enkla undersökningsredskap såsom klocka, måttband, termometer och
lupp och dessutom egenhändigt gjorda redskap
• kan förklara hur enkla anordningar såsom hävstänger, hjul och fjädrar fungerar och kan
undersöka hållfastheten i olika konstruktioner
• kan bygga en enkel strömkrets med hjälp av batteri, lampa och ledare och känner till de
elapparater som används i hemmet; eleven förstår att elanvändning är förenad med
risker och visar att han eller hon kan använda elapparater tryggt
• känner till olika ljus-, ljud- och värmekällor och känner igen och kan undersöka ljus-,
ljud- och värmefenomen såsom ljudets fortplantning, ljusets fortplantning och reflexion
samt värmeöverföring och uppvärmning
• känner till hur man skyddar syn och hörsel och förebygger brännskador och kan handla
därefter
• kan undersöka egenskaper hos luft och vatten, ändringar i vattnets aggregationstillstånd och beskriva vattnets kretslopp i naturen
• förstår vad ämnesomvandling innebär, t.ex. då ett ljus eller trä brinner och känner till
lättantändliga ämnen och kan använda enkel släckningsutrustning
• känner egenskaper hos och användning av olika ämnen och material och vet att det
i hemmet kan finnas skadliga ämnen såsom mediciner, tvätt- och rengöringsmedel,
lösningsmedel och tobaks- och alkoholprodukter
• kan sortera avfall i hemmet, skräpar inte ner i naturen och kan spara vatten, el och värme.

Åk 6

Utforskning av naturen

Eleven
• kan arbeta och fungera tryggt, skydda sig själv och sin omgivning och följa givna anvisningar
• kan göra observationer och mätningar med olika sinnen och instrument, kan
koncentrera sig på de väsentliga egenskaperna hos objekten, exempelvis rörelse eller
temperatur och förändringar i dem
• kan dra slutsatser av sina observationer och mätningar, presentera resultaten till
exempel med hjälp av tabeller och förklara orsakssammanhang om naturens
grundfenomen och kroppars egenskaper, till exempel antagandet att ju större massa
en kropp har desto svårare är det att sätta den i rörelse eller att stoppa dess rörelse
• kan genomföra enkla undersökningar, till exempel att klarlägga de faktorer som
påverkar fasta ämnens löslighet
• kan använda begrepp, storheter och enheter i beskrivningar, jämförelser och
klassificeringar av egenskaper hos ämnen, kroppar och fenomen
• kan samla in information från olika källor och begrunda dess riktighet utgående från
tidigare kunskaper, undersökningar och diskussioner.

Energi och elektricitet

Eleven
• känner till olika spänningskällor såsom batterier och ackumulatorer och kan göra
försök där elektricitet används för att producera värme, ljus och rörelse
• vet att elektricitet och värme kan produceras med hjälp av olika naturresurser och
kan klassificera dem i förnybara och icke-förnybara naturresurser.

Strukturer i naturen

Eleven
• kan undersöka olika krafter som växelverkningar åstadkommer, till exempel tyngdkraft,
friktion samt luft- och vattenmotstånd och känner till olika typer av rörelse
• kan undersöka hur en kraft förändrar en rörelse och kan tillämpa sina naturvetenskapliga
kunskaper i trafi ken och då han eller hon rör sig
• känner till fenomen som beror på jordens och månens rörelser, till exempel tid på
dygnet, årstider, månfaser och förmörkelser och känner till solsystemets strukturer
och kan göra iakttagelser om stjärnhimlen
• kan beskriva farliga situationer i trafiken och i andra vardagsmiljöer.

Ämnen i vår omgivning

Eleven
• känner luftens sammansättning och kemiska symboler för gaser i atmosfären och förstår
luftens livsuppehållande funktion
• kan undersöka vattnets olika egenskaper och vet hur vatten renas
• kan klassificera ämnen som finns i jordskorpan, känner till kemiska symboler för
grundämnen som finns i jordskorpan och kan genomföra olika separationer,
till exempel filtrering, kristallisering och sållning
• känner till elementära fakta om kretsloppen hos ämnen och produkter i sin omgivning,
vet hur man kan använda dessa ämnen på ett tryggt sätt och kan undersöka deras
egenskaper, till exempel surhet
• känner till viktiga fakta om tobak, alkohol och droger, vet varför de är skadliga och kan
ge exempel på varför det är farligt att använda dem.