Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (skolresurs.fi) är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär. Skolresurs arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv. Vi har aktiviteter för både lärare och elever/studerande. Lärarna erbjuds möjligheter att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. För elever och studerande ordnar vi bland annat klubbar, kurser och skolbesök. Skolresurs strävar efter att ha verksamhet på olika orter i Svenskfinland för att kunna verka på ett regionalt plan samt ordna program för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet.

Skolresurs verkar i samarbete med LUMA-center Finland: Åbo Akademi. LUMA-center Finland är ett nationellt nätverk. LUMA har motsvarande målsättning som Skolresurs, men har en tydligare forskningsanknytning och är alltid kopplat till ett universitet. Skolresurs är ett allfinlandssvenskt projekt, inte enbart knutet till ÅA. LUMA-center Finland Åbo Akademi och Skolresurs samverkar, men det finns olika infallsvinklar på verksamheterna.

Internationellt har vi ett aktivt samarbete med Nordic ESERO och kontakter till naturvetenskapliga resurscentra i Sverige. Centret för livslångt lärande/Skolresurs är finländsk partner i Nordic ESERO som är ett resurscenter för rymdrelaterade teman. Nätverket ägs av ESA (European Space Agency) och huvudpart är NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) på Andøya Space Center i Norge. Nordic ESERO ordnar fortbildningar för lärare, aktiviteter för skolor samt bistår med material.

Information om Skolresurs kursverksamhet hittas alltid på hemsidan och når Svenskfinlands lärare via e-postutskick . Kurserna finns även på Centret för livslångt lärandes hemsida och på CLL:s lärarfortbildningssida.

Skolresurs verksamhetsberättelser för åren:
RC2011, RC2012, RC2013, RC2014, RC2015, RC2016, Skolresurs2017

Ifall du vill ha information om Skolresurs verksamhet till den egna e-posten kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev!