Flip­pa din un­der­vis­ning: ge dina ele­ver bak­grund och för­kla­ring­ar i form av web­ba­se­ra­de film­snut­tar som hem­upp­gift. Istäl­let får du mera tid un­der lek­tio­ner­na för la­bo­ra­tivt ar­be­te, öv­ning­ar och dis­kus­sion.
Hur fun­ge­rar det om­vän­da klass­rum­met i prak­ti­ken?
Hur kom­mer du i gång?
Hur kan det an­vän­das i un­der­vis­ning­en i oli­ka äm­nen?
För- och nack­de­lar?

Målgrupp: Äm­nes­lä­ra­re åk 7-9
Ut­bil­da­re: Nina As­pe­g­rén, Sar­lins­ka sko­lan, Par­gas & Skolresurs

Workshopen är avgiftsfri.

Närmare information och anmälning: http://web.abo.fi/cll/pdf/Flyer_Omvanda_2017.pdf

Workshop OMVÄNDA KLASSRUMMET 26.10.2017 i Åbo